เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
สำหรับผู้เข้าชม Bugeyes 360
เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการแสดงเนื้อหาทัวร์เสมือนจริงจากภาพพาโนรามา 360 องศา และ/หรือ การแสดงข้อมูลรายละเอียดจุดสังเกต สถานที่ สินค้า

ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน


คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

“Bugeyes 360” หมายถึง บริการแสดงเนื้อหาทัวร์เสมือนจริงจากภาพพาโนรามา 360 องศา และ/หรือ การแสดงข้อมูลรายละเอียดจุดสังเกตุ สถานที่ สินค้า และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ Bugeyes 360

“ข้อมูล”หมายถึง ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

“บริการ”หมายถึง บริการที่นำเสนอบน Bugeyes 360 รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

 1. ขอบเขตการให้บริการ
  1. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Bugeyes 360 ข้อมูล เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360 หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าจากบริษัท
  2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งรวมถึง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะ เวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ Bugeyes 360 การเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
  3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

 2. ความรับผิด
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญา และ/หรือ ละเมิด หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Bugeyes 360 หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการ Bugeyes 360 หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้งาน อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

 3. การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด
  1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360 เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และ/ หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360 ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

 4. กฎหมายที่ใช้
  1. เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย