ข้อจำกัดความรับผิด
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360 รวมถึงข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ การใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด ทันทีที่ท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ทุกประการโดยเคร่งครัด หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว ท่านสามารถออกจากเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้และยุติการใช้บริการได้โดยทันที


ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับข้อมูล

ข้อมูลที่บริษัทจัดทำขึ้นบน Bugeyes 360 มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และถูกนำเสนอตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยมิได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่าน หรือเพื่อแจกจ่าย เผยแพร่ หรือส่งต่อให้กับบุคคลหรือหน่วยงานในประเทศใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันด้านความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล การไม่ละเมิดสิทธิ และความเหมาะสมในการใช้ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบ ข้อความ ภาพ วิดีโอ เสียง เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360 รวมถึงข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาต่าง ๆ ในโฆษณาหรือประกาศ ที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำขึ้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ใช้ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาใด ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง
  1. ข้อมูลที่ปรากฏหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ท่านเท่านั้น หากท่านจะใช้ ข้อมูลนี้ในการอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับ ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้
  2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูล การสูญหายของข้อมูล การฉ้อโกง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการส่งต่อข้อมูลให้แก่ท่าน รวมถึงหลังจากที่ท่านได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
  3. ท่านรับทราบและยินยอมว่าบริษัทมิได้แนะนำให้ท่านใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ ท่านควรศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ถี่ถ้วน ตามที่ที่ปรึกษาในด้านนั้น ๆ เห็นสมควรและเหมาะสม
  4. แม้ข้อมูลจะถูกจัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต แต่บริษัทมิได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูก ต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่นำเสนอจริง ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัท และ/ หรือ กรรมการของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
  5. ท่านจะต้องตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อ บกพร่อง มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือสมตามความประสงค์ของท่านและส่งผลให้ท่านสละสิทธิใด ๆ ในการคัดค้านข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการจัดทำข้อมูลให้แก่ท่านได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการจัดทำข้อมูลดังกล่าวก่อนหน้านี้ มาให้แก่ท่านในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน


ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360 กับเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจทาน อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เว็บไซต์และสื่ออื่นใดที่ได้รับการเชื่อมโยงนี้มิได้แสดงถึงการสนับสนุนจากบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอก หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์และสื่ออื่นใดเหล่านั้น ท่านตกลงว่าการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นความ สมัครใจของท่านแต่เพียงผู้เดียวและท่านยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเหล่านั้น


ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายของบริษัท

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ
  1. การเข้าชม การใช้บริการ ตลอดจนเหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360
  2. ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของข้อมูลที่ปรากฏหรือมีอยู่บน เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360
  3. ความผิดพลาด ความล้มเหลว หรือ ความล่าช้าใด ๆ ของระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัส โปรแกรมตัวแทน มาโคร หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่เป็น อันตราย หรือเป็นภัยต่อระบบ โดยไม่คำนึงถึงว่าบริษัทได้รับทราบถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ของ การการเกิดความเสียหายเหล่านั้น หรือไม่ ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล ความขัดข้องของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ความ ขัดข้องด้านการเชื่อมต่อ ความขัดข้องของการคมนาคมสาธารณะ การติดต่อสื่อสารผ่านตัวกลางทั่วไป หรือระบบจัดการข้อมูล ความผิดพลาดในการ แสดงผล ความเสถียรของระบบ การเข้าถึงเว็บไซต์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหรือที่ไม่มีสิทธิ การขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นใดเพื่อเข้าสู่ระบบ เหตุ ขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้
  4. การใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360 รวมถึงการที่ท่านเข้าชมหรือใช้บริการดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบ ของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการใด ๆ (รวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อมูล รายละเอียด เนื้อหา รหัส โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือภาพกราฟิกทั้งหลายที่นำมาแสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าสิทธินั้นจะได้จดทะเบียนแล้วหรือเป็นสิทธิที่อาจได้รับการจดทะเบียนได้ รวมถึงการต่ออายุหรือขยายระยะเวลาการจดทะเบียนเหนือสิทธิเหล่านั้น และสิทธิที่จะกระทำการและได้รับการชดเชยความเสียหายเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสิทธิที่บริษัทมีอยู่หรือเกี่ยวกับ (ก) ข้อมูลอันเป็นความลับ ความลับทางการค้าและธุรกิจ และความรู้ความชำนาญ (ข) สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร (รวมถึงหนังสือสำคัญรับรองการคุ้มครองเพิ่มเติม) (ค) ลิขสิทธิ์ (รวมทั้งสิทธิที่จะต่ออายุลิขสิทธิ์และการขยายอายุของลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ที่ปัจจุบันยังไม่ปรากฏแต่จะปรากฏขึ้นในอนาคต) (ง) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางธุรกิจหรือทางการค้า (จ) สิทธิการออกแบบ (ฉ) สิทธิในฐานข้อมูล รวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายต่างประเทศ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศบริษัทเป็นผู้มีสิทธิโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360 ซึ่งบริษัทได้จัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาขึ้น ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการละเมิดโดยการลอกเลียน ใช้ ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายแจก ตีพิมพ์ เผยแพร่ อัปโหลด ดาวน์โหลด ประกาศ ถ่ายทอด จัดเก็บในระบบกู้ข้อมูล แก้ไข ดัดแปลงหรือทำให้ปรากฏในที่สาธารณะ และ/หรือ ทำการโฆษณาข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Bugeyes 360 ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน หากบุคคลใดกระทำการละเมิดสิทธิใด ๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะทำการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่นำมาแสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ย่อมใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีเจตนากระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ รวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใด


การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ และระงับการเข้าชมและการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) บริษัทอาจกระทำการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึกการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ การเปิดเผยและใช้บันทึกดังกล่าวในการดำเนินคดีต่อศาล การรายงานการกระทำของท่านต่อที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ การออกคำตักเตือนหรือกระทำการทางกฎหมายใด ๆ ต่อท่าน รวมทั้งเรียกให้ท่านชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการดังกล่าว


สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Bugeyes 360 รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง นอกจากนี้ บริษัทอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการ รวมถึงถอดถอนหรือยกเลิกไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้

โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หากการปรับเปลี่ยน แก้ไข ระงับ หรือการถอดถอนเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถเข้าชมและใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ได้


กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของศาลที่มีเขตอำนาจในราชอาณาจักรไทย